இரத்த வங்கிகளின் அலட்சியம், 15 தாய்மார்களை பலிவாங்கிய கெட்டுபோன இரத்தம்

511