கஜாபுயல் பாதித்த பகுதிகளில் சத்தியம் தொலைக்காட்சியின் நிவாரண பணிகள் (படங்கள்)

959

gaja-relief00001

Picture 1 of 20