“கூலா” எச்சரித்த ராமதாஸ் – “மரம்வெட்டி என்றழைத்தால், இனிமேல்….”

425