“ராஜபக்ச-வால் முதலைகளுக்கு இரையாக்கப்பட்ட அப்பாவி மக்கள் ”- பகீர் கிளப்பும் இலங்கை அமைச்சர்

86