விளம்பரம், ஆடம்பரம் இல்லாத இலங்கை அதிபர் தேர்தல் | Sathiyam Exclusive Report From Srilanka

77