வால்பாறையில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு உரைப்பனி நீடிக்கும் – வானிலை மையம் தகவல்.

413

வால்பாறையில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு உரைப்பனி நீடிக்கும் என்று வானிலை மையம் தகவல்.